Algemene voorwaarden

Alle producten van Flipz.nl zijn echte eyecathers. We zouden willen dat we de algemene voorwaarden ook zo mooi konden verpakken. We ontkomen er namelijk niet aan om bepaalde zaken goed te regelen. Dat doen we in deze algemene voorwaarden, die van toepassing zijn op alle Overeenkomsten die je met ons aangaat. Lekker duidelijk! Wil je iets weten over jouw verplichtingen, de wijze waarop wij de Overeenkomst uitvoeren of de voorwaarden van betaling? Dat vind je hier allemaal terug.

DEEL I: ALGEMENE BEPALINGEN

De artikelen van Deel I: Algemene bepalingen zijn van toepassing op iedere aanbieding of offerte van Flipz.nl en op iedere Overeenkomst tussen Flipz.nl en een Wederpartij. Of de Wederpartij nu een Consument, een Bedrijf of een Wederverkoper is.

1: Definities

Flipz.nl
De eenmanszaak Flipz.nl, ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 70408823.

Wederpartij:
de partij, zijnde een Consument, een Bedrijf en/of een Wederverkoper, die een Overeenkomst sluit met Flipz.nl of aan wie Flipz.nl een offerte heeft uitgebracht.

Bedrijf:
een (rechts)persoon die handelt voor doeleinden die verband houden met zijn/haar handels-, bedrijfs-, ambachts- of beroepsactiviteit.

Consument:
een natuurlijke persoon die niet handelt voor doeleinden die verband houden met zijn/haar handels-, bedrijfs-, ambachts of beroepsactiviteit.

Overeenkomst:
iedere mondelinge of schriftelijke overeenkomst die tussen Flipz.nl en de wederpartij tot stand komt, elke wijziging of aanvulling daarop, en alle handelingen ter voorbereiding en/of uitvoering van die overeenkomst.

Partijen:
Flipz.nl en de wederpartij samen. Wederverkoper: een rechtspersoon die verkoper is van bij Flipz.nl ingekochte diensten en/of producten.

2. Wanneer gelden deze voorwaarden?

2.1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding en offerte van Flipz.nl, op iedere Overeenkomst tussen Flipz.nl en een Wederpartij en op iedere nabestelling of deelbestelling die als gevolg van de Overeenkomst wordt
geplaatst.

2.2. De toepasselijkheid van eventuele inkoop- of andere voorwaarden van de Wederpartij wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen. Afwijkingen en/of aanvullingen op deze voorwaarden zijn alleen van toepassing als Flipz.nl deze uitdrukkelijk en schriftelijk heeft aanvaard en hebben slechts betrekking op de (deel)opdracht waarvoor die aanvaarding heeft plaatsgevonden.

2.3. Als één of meerdere bepalingen van deze voorwaarden ooit geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd worden, dan blijven de overige bepalingen van deze voorwaarden volledig van toepassing. Flipz.nl zal dan samen met de Wederpartij een nieuwe bepaling overeenkomen, zonder het doel en de strekking van de ongeldige of vernietigde bepaling uit het oog te verliezen.

2.4. Als Flipz.nl van een Wederpartij niet steeds een strikte naleving van deze voorwaarden verlangt, dan betekent dat niet dat de bepalingen van deze voorwaarden niet langer van toepassing zijn, of dat Flipz.nl het recht zou verliezen om in andere gevallen wel de strikte naleving te verlangen

3. Offertes en aanbiedingen

3.1. Alle offertes en aanbiedingen van Flipz.nl zijn vrijblijvend. Dat houdt in dat Flipz.nl het recht heeft om de voorwaarden van een offerte of aanbieding nog te wijzigen. Een Wederpartij kan aan een gecommuniceerde offerte of aanbieding dus
geen rechten ontlenen. Een offerte of aanbieding vervalt in ieder geval als het product in de tussentijd niet meer beschikbaar is.

3.2. Flipz.nl kan niet aan haar offertes en aanbiedingen worden gehouden als de Wederpartij redelijkerwijs behoort te begrijpen dat de offerte of aanbieding, of een concreet onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.

3.3. Een offerte of aanbieding geldt niet automatisch voor toekomstige overeenkomsten.

3.4. Prijzen die genoemd staat op de website bieden geen referentie voor prijzen die van toepassing zijn op maatwerk producten. Deze prijzen mogen dus niet met elkaar vergeleken worden.

3.5. Als Flipz.nl in de offerte een samengestelde prijsopgave opneemt, dan kan Flipz.nl niet verplicht worden om een gedeelte van de Overeenkomst uit te voeren tegen een overeenkomstig gedeelte van de samengestelde prijs.

3.6. Flipz.nl is altijd gerechtigd tot wijziging van de overeengekomen prijs zonder dat de Wederpartij gerechtigd is om de Overeenkomst om die reden te ontbinden als de prijsverhoging voortvloeit uit een bevoegdheid of verplichting ingevolge de wet of regelgeving of het gevolg is van een prijsstijging van het product of andere gronden die bij het aangaan van de Overeenkomst redelijkerwijs niet voorzienbaar waren.

4. Overeenkomst

4.1. Een Overeenkomst komt alleen tot stand als (I) de Wederpartij een aanbieding of offerte van Flipz.nl ongewijzigd accepteert, of; als (II) Flipz.nl een Overeenkomst schriftelijk bevestigt, of als (III) Flipz.nl al geheel of gedeeltelijk aan de Overeenkomst uitvoering heeft gegeven. 

4.2. Afspraken, toezeggingen of wijzigingen in de Overeenkomst die door (of namens) Flipz.nl ná het aangaan van de Overeenkomst zijn gedaan, zijn alleen bindend als deze schriftelijk door Flipz.nl zijn bevestigd, of als Flipz.nl al begonnen is aan de uitvoering ervan.

4.3. Flipz.nl kan bij of na het aangaan van de Overeenkomst en voordat de Overeenkomst (verder) wordt uitgevoerd/geleverd van de Wederpartij voldoende zekerheid te verlangen, dat zowel aan de betalingsverplichting als aan eventuele overige verplichtingen voldaan zal worden. Flipz.nl kan om die reden een aanbetaling op het factuurbedrag vragen voordat wordt gestart met de uitvoering van de Overeenkomst. Weigering van de Wederpartij om de verlangde zekerheid te stellen geeft Flipz.nl het recht de Overeenkomst te weigeren.

5. Verplichtingen Wederpartij

5.1. De Wederpartij dient ervoor te zorgen dat alle gegevens, waarvan Flipz.nl heeft aangegeven dat deze noodzakelijk zijn voor het correct en tijdig uitvoeren van de Overeenkomst, of waarvan de Wederpartij behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor de correcte uitvoering van de Overeenkomst, tijdig en in de door Flipz.nl gewenste vorm en wijze aan Flipz.nl ter beschikking worden gesteld.

5.2. De Wederpartij is verantwoordelijk voor de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van de aan Flipz.nl ter beschikking gestelde gegevens en bescheiden, ook als deze van of via derden afkomstig zijn.

5.3. Als de Wederpartij zelf een voorwerp aanlevert waarvan hij/zij wil dat deze door Flipz.nl wordt gebruikt bij de assemblage van een product, dan dient de Wederpartij ervoor te zorgen dat dit voorwerp aan de eisen van Flipz.nl voldoet. Dat wil zeggen dat het voorwerp in ieder geval geschikt moet zijn voor assemblage met de bluetooth speaker van Flipz.nl, en/of dat alle redelijke instructies van Flipz.nl voor het geschikt maken van het voorwerp voor assemblage moeten worden uitgevoerd door de Wederpartij. Als het voorwerp volgens Flipz.nl niet geschikt is (gemaakt) voor assemblage, dan heeft Flipz.nl het recht om de Overeenkomst met de Wederpartij te annuleren c.q. te beëindigen, zonder dat Flipz.nl gehouden is tot voldoening van enige schadevergoeding of kosten.

5.4. De assemblage van het product vindt plaats op locatie van Flipz.nl, tenzij anders is overeengekomen. Als de Wederpartij zelf een voorwerp voor assemblage aanlevert, dan moet de Wederpartij zelf zorg dragen voor de levering van het voorwerp op de door Flipz.nl aangegeven locatie. In overleg en na voldoening van een door Flipz.nl aan te geven kostenvergoeding, kan Flipz.nl het voorwerp van de Wederpartij ook op locatie ophalen.

5.5. De Wederpartij is gehouden tot afname van de (overeengekomen) producten op het moment dat deze aan hem/haar ter beschikking worden gesteld. Als de Wederpartij deze afname weigert en/of nalatig is met het verstrekken van instructies die noodzakelijk zijn voor de levering van de (overeengekomen) producten, dan heeft Flipz.nl het recht om de producten op te slaan voor rekening en risico van de Wederpartij.

5.6. Als de Wederpartij niet, niet-tijdig of niet behoorlijk aan zijn/haar verplichtingen zoals bedoeld in dit artikel heeft voldaan, dan is Flipz.nl gerechtigd de uitvoering van de Overeenkomst op te schorten tot het moment dat de Wederpartij wel aan haar verplichtingen zoals genoemd in dit artikel heeft voldaan. Als Flipz.nl als gevolg hiervan kosten moet maken, dan komen deze kosten voor rekening van de Wederpartij. Deze kosten zullen in dat geval op basis van nacalculatie door Flipz.nl aan de Wederpartij in rekening worden gebracht.

6. Uitvoering van de Overeenkomst

6.1. Alle werkzaamheden die door of namens Flipz.nl worden verricht in de uitvoering van de Overeenkomst, worden uitgevoerd naar beste inzicht en vermogen overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap, een en ander op grond van de op dat moment bekende stand der wetenschap. Ten aanzien van de beoogde werkzaamheden is er sprake van een inspanningsverbintenis van Flipz.nl. Flipz.nl biedt dus geen garantie voor enig resultaat of verwachtingen. 

6.2. Flipz.nl heeft het recht om werkzaamheden te laten verrichten door derden. De toepasselijkheid van artikel 7:404, 7:407 lid 2 en 7:409 BW wordt uitdrukkelijk uitgesloten.

6.3. Flipz.nl bepaalt de wijze waarop en door welke personen de Overeenkomst wordt uitgevoerd, maar neemt daarbij de door de Wederpartij kenbaar gemaakte eisen zoveel mogelijk in acht. Flipz.nl behoudt zich het recht voor om personen en/of medewerkers die betrokken zijn bij de uitvoering van de werkzaamheden te vervangen.

6.4. Tenzij anders overeengekomen, omvat de opdracht van Flipz.nl nooit:
− het toetsen of de instructies van de Wederpartij voldoen aan wettelijke of kwaliteitsnormen, tenzij het uitvoeren een bepaalde (specifieke) test tussen Partijen is overeengekomen;
− het controleren van de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van de door de Wederpartij aangeleverde gegevens en informatie.

6.5. Flipz.nl is gerechtigd om de Overeenkomst in verschillende fases uit te voeren en de uitgevoerde (deel)opleveringen afzonderlijk aan de Wederpartij in rekening te brengen.

6.6. Als na de totstandkoming van de Overeenkomst blijkt dat het voor de behoorlijke uitvoering daarvan noodzakelijk is om de te verrichten werkzaamheden te wijzigen of aan te vullen, dan zullen Partijen tijdig en in overleg de Overeenkomst dienovereenkomstig aanpassen.

6.7. Als Partijen overeenkomen dat de Overeenkomst wordt gewijzigd of aangevuld, dan kan het tijdstip van oplevering daardoor worden beïnvloed. Flipz.nl zal de Wederpartij zo spoedig mogelijk hiervan op de hoogte stellen. Als de wijziging van en/of de aanvulling op de Overeenkomst financiële en/of kwalitatieve consequenties heeft, dan zal Flipz.nl de Wederpartij hierover tevoren inlichten.

7. Levering

7.1. Als plaats van levering geldt het adres dat de Wederpartij aan Flipz.nl kenbaar heeft gemaakt.

7.2. Als moment van levering geldt:
− als Partijen zijn overeengekomen dat Flipz.nl de producten aflevert op een locatie van de Wederpartij of een andere door de Wederpartij aangewezen plaats: het moment dat Flipz.nl de producten op die betreffende plaats aanbiedt, ook al wordt de ontvangst van de producten op dat moment door de Wederpartij geweigerd; 
− in het geval dat de Wederpartij de producten in ontvangst komt nemen ten kantore van Flipz.nl of een door Flipz.nl aangewezen plaats: het moment waarop de Wederpartij volgens de afspraak de producten in ontvangst zou nemen, ook al wordt de ontvangst van de producten op dat moment geweigerd door de Wederpartij of ook al verschijnt de Wederpartij niet tijdig op de afgesproken plaats en tijd om de levering in ontvangst te kunnen nemen.

7.3. Opgegeven (lever)termijnen zijn indicatief en zijn nooit fatale termijnen. Als een termijn wordt overschreden, dan dient de Wederpartij eerst een schriftelijke ingebrekestelling aan Flipz.nl toe te sturen. Dat betekent dat Flipz.nl een redelijke termijn wordt geboden om de Overeenkomst alsnog na te komen.

7.4. Vanaf het moment van levering berust het risico op beschadiging, verlies, diefstal en tenietgaan van de producten bij de Wederpartij.

7.5. Flipz.nl is steeds gerechtigd om vorderingen op de Wederpartij te verrekenen met bedragen die de Wederpartij of een aan de Wederpartij gelieerde vennootschap aan Flipz.nl verschuldigd is.

7.6. Voor de vaststelling van de leveringsdatum en hetgeen de Wederpartij aan Flipz.nl verschuldigd is, is de administratie van Flipz.nl te allen tijde leidend.

8. Opschorting en ontbinding

8.1. Flipz.nl heeft het recht om de uitvoering van de Overeenkomst op te schorten of de Overeenkomst te ontbinden zonder dat zij verplicht is tot betaling van enige schadevergoeding, schadeloosstelling of kosten, als:

− de Wederpartij de verplichtingen uit de Overeenkomst niet, niet volledig of niet tijdig nakomt;
− Flipz.nl ter kennis gekomen omstandigheden na het sluiten van de Overeenkomst goede grond geven te vrezen dat de Wederpartij de verplichtingen niet zal nakomen;
− door de vertraging aan de zijde van de Wederpartij niet langer van Flipz.nl gevergd kan worden dat zij de Overeenkomst tegen de oorspronkelijk overeengekomen condities zal nakomen;
− de Wederpartij niet de gevraagde zekerheid verstrekt voor de voldoening van zijn/ haar verplichtingen uit de Overeenkomst; of
− er sprake is van misbruik of oneigenlijk gebruik van de producten. De Wederpartij is in voornoemde gevallen uit hoofde van wanprestatie wél tot schadevergoeding of schadeloosstelling verplicht en aansprakelijk voor alle schade (daaronder begrepen kosten) die bij Flipz.nl direct of indirect (zijn) ontstaan.

8.2. Flipz.nl heeft altijd het recht een Overeenkomst, of een wijziging daarin, te weigeren of te beëindigen als de Overeenkomst in strijd is met een wettelijke bepaling of regelgeving. Flipz.nl mag ook een Overeenkomst weigeren of beëindigen als de Overeenkomst naar haar mening schade kan toebrengen aan de belangen of goede naam van haar onderneming.

8.3. Als de Overeenkomst tussen Partijen wordt ontbonden, dan zijn de vorderingen van Flipz.nl op de Wederpartij onmiddellijk opeisbaar.

8.4. In geval van liquidatie, van (aanvrage van) surséance van betaling of faillissement, van beslaglegging ten laste van de Wederpartij (langer dan drie maanden), van schuldsanering of een andere omstandigheid waardoor de Wederpartij niet langer vrijelijk over zijn/haar vermogen kan beschikken, staat het Flipz.nl vrij om de Overeenkomst direct op te zeggen en/of de opdracht of Overeenkomst te annuleren, zonder enige verplichting van Flipz.nl tot betaling van enige schadevergoeding of schadeloosstelling. De vorderingen van Flipz.nl op de Wederpartij zijn in dit geval direct opeisbaar.

9. Overmacht

9.1. Flipz.nl is niet gehouden om een verplichting uit de Overeenkomst na te komen als er sprake is van overmacht (artikel 6:75 BW).

9.2. Naast het bepaalde in de wet en jurisprudentie, wordt onder overmacht verstaan: alle van buitenkomende oorzaken, voorzien of onvoorzien, waarop Flipz.nl geen invloed kan uitoefenen, maar waardoor Flipz.nl niet in staat is om de verplichtingen uit de Overeenkomst na te komen. Dit omvat ook de situatie dat er sprake is van een werkstaking in het bedrijf van Flipz.nl of derden, en de situatie dat Flipz.nl producten of diensten te laat geleverd krijgt van haar toeleveranciers. Flipz.nl kan zich ook beroepen op overmacht als de overmacht intreedt nadat Flipz.nl de Overeenkomst had moeten nakomen.

9.3 .Flipz.nl heeft het recht om de verplichtingen uit de Overeenkomst op te schorten tijdens de periode dat de overmacht plaatsvindt. Beide Partijen hebben het recht om de Overeenkomst te ontbinden zonder vergoeding van schade als deze periode van overmacht langer dan drie maanden voortduurt.

9.4. Als Flipz.nl bij het intreden van de overmacht al een deel van haar verplichtingen uit de Overeenkomst is nagekomen, dan mag Flipz.nl dit alvast in rekening brengen aan de Wederpartij. De Wederpartij is dan verplicht om deze factuur te voldoen als ware het een afzonderlijke overeenkomst.

10. Garantie

10.1. De door Flipz.nl te leveren producten voldoen aan de gebruikelijke eisen en normen die daaraan op het moment van levering redelijkerwijs gesteld kunnen  worden en waarvoor zij bij normaal gebruik in Nederland zijn bestemd. De in dit artikel genoemde garantie is van toepassing op producten die bestemd zijn voor het gebruik binnen Nederland. Bij gebruik buiten Nederland moet de Wederpartij zelf verifiëren of het gebruik daarvan geschikt is voor het gebruik aldaar en voldoen aan de voorwaarden die daaraan gesteld worden.

10.2. De in het vorige lid van dit artikel genoemde garantie geldt voor een periode van 1 jaar na levering, tenzij uit de aard van het geleverde anders voortvloeit of Partijen anders zijn overeengekomen. Als de door Flipz.nl verstrekte garantie een product betreft die door een derde werd geproduceerd, dan is de garantie beperkt tot die, die door de producent van het product ervoor wordt verstrekt, tenzij anders wordt vermeld.

10.3. De garantie komt te vervallen als een gebrek is ontstaan als gevolg van of voortvloeiend uit (1) de situatie dat de Wederpartij of derden, zonder schriftelijke toestemming van Flipz.nl, aan het product wijzigingen hebben aangebracht of hebben getracht aan te brengen of daaraan andere zaken werden bevestigd die daaraan niet bevestigd dienen te worden of (2) als de producten werden gebruikt op een andere dan de voorgeschreven wijze (ondeskundig of oneigenlijk gebruik),
of (3) als er sprake is van een onjuiste opslag van de producten of een onjuist of gebrekkig onderhoud daaraan. De Wederpartij komt evenmin aanspraak op garantie toe als het gebrek is ontstaan door of het gevolg is van omstandigheden waarop Flipz.nl geen invloed kan uitoefenen.

10.4. De garantie komt eveneens te vervallen als het product wordt blootgesteld aan extreme omstandigheden of omstandigheden die zich niet verenigen met de aard van het product. Denk hierbij onder andere (maar niet uitsluitend) aan blootstelling aan water, vocht, extreme kou of hitte.

10.5. De voorgeschreven wijze van gebruik van het product is gebruik conform de bijbehorende gebruikershandleiding zoals medegedeeld aan de Wederpartij en tevens ook gepubliceerd is op de website (www.flipz.nl).

11. Aansprakelijkheid

11.1. Eventuele aansprakelijkheid van Flipz.nl blijft altijd slechts beperkt tot hetgeen in deze algemene voorwaarden is geregeld. 

11.2. Flipz.nl is in ieder geval niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan ten gevolge van (onder andere, maar niet uitsluitend):
− gebruik van het product, ook niet als een derde de schade lijdt (hieronder valt ook – maar niet uitsluitend – ontploffing van de batterij);
− door de Wederpartij verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens;
− de aanschaf van vervangende goederen;
− het niet in acht nemen van (veiligheids-)voorschriften en/of het onzorgvuldig omgaan met de producten die Flipz.nl geleverd heeft;
− normale slijtage en waardevermindering van het product die buiten zijn/haar schuld ontstaat;
− omstandigheden die buiten de macht van Flipz.nl liggen.

11.3. Flipz.nl is nimmer aansprakelijk voor de uiteindelijke geschiktheid van het product voor elke individuele toepassing door de Wederpartij, en ook niet voor eventuele adviezen ten aanzien van het gebruik en toepassing van het product. 11.4. Adviezen van Flipz.nl met betrekking tot de technische toepassing en/of het gebruik van de producten van Flipz.nl worden naar beste weten verstrekt, maar gelden slechts als vrijblijvende aanwijzingen. Aan deze adviezen van Flipz.nl kunnen door de Wederpartij geen rechten worden ontleend. De Wederpartij zal zelf de geschiktheid van de producten van Flipz.nl voor de beoogde doeleinden nog moeten controleren.

11.5. De aansprakelijkheid van Flipz.nl is in ieder geval steeds beperkt tot het bedrag dat haar verzekeraar in dat geval uitkeert, of als er geen uitkering van de verzekering plaatsvindt, tot ten hoogste het gefactureerde bedrag aan de Wederpartij voor het product waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.

11.6. Flipz.nl is uitsluitend aansprakelijk voor directe schade. Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, de eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van Flipz.nl aan de Overeenkomst te laten beantwoorden, voor zoveel deze aan Flipz.nl toegerekend kunnen worden en redelijke kosten gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover de Wederpartij aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade als bedoeld in deze algemene voorwaarden.

11.7. Flipz.nl is nooit aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade ten gevolge van bedrijfsstagnatie.

11.8. De in dit artikel opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet als Flipz.nl de schade heeft veroorzaakt met opzet of grove schuld.

12. Vrijwaring

De Wederpartij vrijwaart Flipz.nl, en de door Flipz.nl ingeschakelde derden, voor eventuele aansprakelijkheden ten opzichte van derden die schade lijden door het gebruik van de producten van Flipz.nl.

13. Intellectuele eigendom

13.1 Alle rechten van intellectuele eigendom inzake (het ontwerp van) de producten die tijdens het uitvoeren van de Overeenkomst tot stand komt, komen aan Flipz.nl toe en mogen niet zonder voorafgaande toestemming van Flipz.nl door de Wederpartij of derden worden gebruikt of nagemaakt, tenzij anders is overeengekomen.

13.2 Flipz.nl is gerechtigd een door haar gemaakt ontwerp te gebruiken voor andere opdrachten en/of andere doeleinden.

13.3 Flipz.nl mag het ontwerp opnemen in online en offline portfoliofoto’s.

13.4 Auteursrechten of andere IE-rechten op het door de Wederpartij aangeleverde voorwerp blijven bij de persoon die dat voorwerp heeft bedacht of ontwikkelt. Flipz.nl komt daarin het intellectueel eigendomsrecht inzake de assemblage van het product toe.

13.5 Als de Wederpartij zelf een voorwerp aanlevert voor assemblage, dan is hij/zij hiervoor zelf verantwoordelijk. De Wederpartij vrijwaart Flipz.nl voor eventuele aansprakelijkheden ten opzichte van derden die schade lijden door het gebruik hiervan, ook als dit betrekking heeft op een inbreuk op intellectuele eigendomsrechten van een derde.

13.6 Het is de Wederpartij niet toegestaan enige aanduiding omtrent auteursrechten, merken, handelsnamen of andere rechten van intellectuele eigendom uit de (opgeleverde) producten te verwijderen of te wijzigen.

14. Eigendomsvoorbehoud

14.1 Alle door Flipz.nl in het kader van de Overeenkomst geleverde (deel)producten blijven eigendom van Flipz.nl totdat de Wederpartij alle verplichtingen uit de Overeenkomst(en) volledig is nagekomen.

14.2 De Wederpartij is niet bevoegd deze producten te verkopen, af te leveren of anderszins te vervreemden. Het is de Wederpartij niet toegestaan om deze producten te verpanden of aan derden enig ander recht daarop te verlenen. 

14.3 De Wederpartij geeft bij voorbaat onvoorwaardelijke en onherroepelijke toestemming aan Flipz.nl en de door Flipz.nl aan te wijzen derden om bij de uitoefening van de eigendomsrechten Flipz.nl al die plaatsen te betreden waar de eigendommen van Flipz.nl zich bevinden en de producten terug te nemen. De Wederpartij dient Flipz.nl direct in te lichten als zij in betalingsmoeilijkheden verkeert of dreigt te gaan verkeren.

15: Onderzoeksplicht en reclamering

15.1. De door Flipz.nl te leveren producten voldoen aan de gebruikelijke eisen en normen die daaraan op het moment van levering redelijkerwijs gesteld kunnen worden en waarvoor zij bij normaal gebruik in Nederland zijn bestemd. De Wederpartij dient het door Flipz.nl opgeleverde direct op het moment dat de producten haar ter beschikking worden gesteld te (doen) onderzoeken, waarbij dient te worden vastgesteld of de kwaliteit en/of kwantiteit overeenstemt met hetgeen is overeengekomen. Eventuele klachten dienen binnen 14 dagen na oplevering schriftelijk door de Wederpartij aan Flipz.nl te worden gemeld. De Wederpartij dient Flipz.nl in de gelegenheid te stellen een klacht te (laten) onderzoeken.

15.2. Eventuele onzichtbare gebreken dienen direct, maar uiterlijk binnen 14 dagen na ontdekking, schriftelijk aan Flipz.nl worden gemeld. De Wederpartij dient Flipz.nl in de gelegenheid te stellen een klacht te (doen) onderzoeken. 

15.3. Voor de toepassing van deze bepalingen wordt iedere deellevering als afzonderlijke levering beschouwd.

15.4. Klachten aan het adres van Flipz.nl kunnen enkel gericht zijn op de assemblagewerkzaamheden. Flipz.nl biedt geen waarborgen ten aanzien van de door haar geleverde producten en/of diensten. Flipz.nl biedt ook geen enkele garantie voor de gevolgen van het gebruik van de geleverde producten en/of diensten.

15.5. Flipz.nl staat niet in voor de kwaliteit van de door de Wederpartij zelf aangeleverde voorwerpen voor assemblage. Voor klachten ten aanzien van de kwaliteit van de via Flipz.nl bestelde bluetooth speakers geldt dat de Wederpartij zich dient te richten tot de producent van de betreffende speakers.

15.6. Er kunnen verschillen bestaan in de uiterlijke kenmerken tussen het geleverde product/ontwerpen en eerdere afbeeldingen die zijn getoond door Flipz.nl zoals bijvoorbeeld de kleurtint op de website. Deze verschillen bieden geen grond voor reclamatie. Flipz.nl is nimmer verantwoordelijk voor geringe afwijkingen tussen de door Flipz.nl opgegeven en werkelijke nummers, soorten, maten, aantallen, kleuren, afbeeldingen en/of andere gegevens, tenzij daardoor een wezenlijke wijziging wordt gebracht in de technische en/of esthetische uitvoering van de producten van Flipz.nl.

15.7. Bij vaststelling dat er sprake is van een gebrek en bij tijdige reclamering, zal Flipz.nl het gebrek binnen een redelijke termijn na schriftelijke kennisgeving daarvan door de Wederpartij vervangen of herstellen. 

15.8. Het indienen van klachten ontslaat de Wederpartij nooit van diens afname- en betalingsverplichting ten opzichte van Flipz.nl.

15.9. Bij niet-tijdige melding van een gebrek/klacht komt de Wederpartij geen recht meer toe op herstel, vervanging of enige andere schadeloosstelling. Na verloop van de garantietermijn zullen alle kosten voor herstel of vervanging, inclusief administratie-, verzend- en voorrijkosten, aan de Wederpartij in rekening gebracht worden.

14.10. Als het geleverde na oplevering wat betreft de aard en/of samenstelling niet volgens de gebruiks- of toepassingsvoorschriften is gebruikt en/of als de Wederpartij zelf wijzigingen aan het geleverde heeft (laten) verricht(en), vervalt elk recht op herstel, vervanging of enige andere schadeloosstelling.

15.11. De verjaringstermijn van alle vorderingen en verweren ten opzichte van Flipz.nl en de door Flipz.nl bij de uitvoering van een Overeenkomst betrokken derden, die niet onder het toepassingsbereik van de klachtplicht vallen, bedraagt één jaar.

16: Toepasselijk recht en geschillen

16.1. Op alle rechtsbetrekkingen met Flipz.nl is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.

16.2. De bevoegde rechter in de vestigingsplaats van Flipz.nl is bij uitsluiting bevoegd van geschillen kennis te nemen, tenzij de wet dwingend anders voorschrijft.

16.3. Partijen zullen pas een beroep doen op de rechter nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen om een geschil onderling op te lossen.

16.4. Het kan altijd voorkomen dat er iets niet helemaal gaat zoals gepland. We raden u aan om klachten eerst bij ons kenbaar te maken door te mailen naar info@flipz.nl. Leidt dit niet tot een oplossing, dan is het mogelijk om uw geschil aan te melden voor bemiddeling via Stichting WebwinkelKeur via https://www.webwinkelkeur.nl/kennisbank/consumenten/geschil. Vanaf 15 februari 2016 is het voor consumenten in de EU ook mogelijk om klachten aan te melden via het ODR-platform van de Europese Commissie. Dit ODR-platform is te vinden op http://ec.europa.eu/odr. Wanneer uw klacht nog niet elders in behandeling is dan staat het u vrij om uw klacht te deponeren via het platform van de Europese Unie.

DEEL II: CONSUMENTEN

Naast al het bepaalde in Deel I: Algemene bepalingen zijn de artikelen van Deel II: Consumenten van toepassing op elke Overeenkomst die Flipz.nl aangaat met een natuurlijke persoon die niet handelt voor doeleinden die verband houden met zijn/haar handels-, bedrijfs-, ambachts- of beroepsactiviteit. Bij tegenstrijdigheid tussen de bepalingen van Deel I: Algemene bepalingen en Deel II: Consumenten, heet het bepaalde in Deel II: Consumenten voorrang.

17. Definities Deel II: Consumenten

In deel II van deze algemene voorwaarden hebben de volgende met hoofdletters beginnende termen steeds de hierna opgegeven betekenis:

Bedenkijd:
de termijn waarbinnen de Consument gebruik kan maken van zijn/haar herroepingsrecht.

Herroepingsrecht:
de mogelijkheid van de Consument om binnen de bedenktijd af te zien van de Overeenkomst op afstand.

Modelformulier:
het in bijlage 1 van deze voorwaarden opgenomen modelformulier voor herroeping van producten die daarvoor in aanmerking komen. Bijlage 1 geldt niet als de Consument ter zake van zijn/haar bestelling geen Herroepingsrecht heeft.

18: Herroepingsrecht voor de Consument

18.1. Bij aankoop via de webwinkel heeft de Consument de mogelijkheid om de Overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden binnen 14 dagen na de dag dat het product is ontvangen door de Consument.

18.2. Op het Herroepingsrecht kan in een aantal gevallen geen beroep worden gedaan, zoals bedoeld in artikel 6:230p BW. Dit is bijvoorbeeld het geval als er sprake is van gepersonaliseerde producten of als een verzegeling gebroken is.  

18.3. Gedurende de Bedenktijd van 14 dagen zal de Consument zorgvuldig omgaan met het geleverde product en de eventuele verpakking. De Consument zal het product slechts in die mate uitpakken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of hij/zij het product wenst te behouden. Bij verzegelde producten levert het openmaken van het product direct een uitsluiting op het Herroepingsrecht op. Als de Consument in alle andere gevallen van het Herroepingsrecht gebruik maakt, zal hij/zij het product met alle geleverde toebehoren – voor zover redelijkerwijs mogelijk – in de originele staat en verpakking aan Flipz.nl retourneren, conform de door Flipz.nl verstrekte redelijke en duidelijke instructies.

18.4. Als de Consument gebruik wenst te maken van het Herroepingsrecht is hij/zij verplicht om dit binnen 14 dagen na ontvangst van het product, kenbaar te maken aan Flipz.nl via info@flipz.nl. Dit moet de Consument doen middels het zenden van ondubbelzinnige verklaring waaruit blijkt dat hij/zij de Overeenkomst wenst te herroepen of door het ingevulde Modelformulier voor herroeping, bedoeld in bijlage 1 van deze algemene voorwaarden toe te zenden aan Flipz.nl. De Consument moet het product binnen 14 dagen na het doen van de verklaring retourneren. De bewijslast voor het tijdig retourneren van het geleverde product en het uiten van de ondubbelzinnige verklaring ligt bij de Consument.

18.5. Als de Consument gebruik maakt van het Herroepingsrecht, dan komen de kosten van retourzending voor zijn/haar rekening.

18.6. Als de Consument na afloop van de in dit artikel genoemde termijnen niet aan Flipz.nl via de voorgeschreven wijze kenbaar heeft gemaakt gebruik te willen maken van het Herroepingsrecht resp. het product niet aan Flipz.nl heeft geretourneerd, dan is koop een feit.

19: Uitsluiting Herroepingsrecht

19.1 Het Herroepingsrecht is niet van toepassing op producten en diensten van Flipz.nl die de Consument heeft besteld of gekocht binnen de verkoopruimte van Flipz.nl. Het Herroepingsrecht geldt enkel voor een Overeenkomst op afstand en een Overeenkomst buiten de verkoopruimte.

19.2 De Consument kan maatwerk bestelde producten en diensten van Flipz.nl niet herroepen. Maatwerk producten en diensten van Flipz.nl zijn expliciet uitgesloten van het Herroepingsrecht (artikel 6:230 sub f onderdeel 1 BW), doordat de producten van Flipz.nl gepersonaliseerd zijn.

19.3 Als de Consument desondanks toch de Overeenkomst herroept, dan gebeurt dit op zijn/haar risico en komen de kosten hiervan voor zijn/haar eigen rekening.

20: Vergoedingen en betaling

20.1. Alle getoonde bedragen op de website zijn inclusief BTW en exclusief eventueel toepasselijke verzendkosten, tenzij anders vermeld.

20.2. Voor zover niet schriftelijk anders is overeengekomen, dient betaling direct bij bestelling plaats te vinden door middel van de via de webshop of verkooppunt aangeboden methoden.

20.3. Bij niet of niet-tijdige betaling is de Consument na voorafgaande ingebrekestelling of sommatie van Flipz.nl in verzuim vanaf het verstrijken van de betalingstermijn. Een Consument zal eerst door Flipz.nl worden gewezen op de te late betaling en een termijn van 14 dagen worden gegund om alsnog aan de betalingsverplichting te voldoen. Bij gebreken van betaling, is de Consument aan Flipz.nl de wettelijke rente verschuldigd over de nog openstaande bedragen (inclusief incassokosten) vanaf de vervaldatum van de factuur tot het moment van voldoening van het volledig verschuldigde bedrag. Alle redelijke gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten ter verkrijging van voldoening komen eveneens voor rekening van de Consument.

20.4. Flipz.nl heeft het recht de door de Consument gedane betalingen te laten strekken in de eerste plaats in mindering van de kosten, vervolgens in mindering van de opengevallen rente en tenslotte in mindering van de hoofdsom en de lopende rente. Betalingen van de Consument worden door Flipz.nl steeds aangewend ter vereffening van de oudste vervallen vorderingen.

20.5. Bezwaren tegen de hoogte van een factuur of andere bezwaren schorten de betalingsverplichting van de Consument niet op.

21: Privacy

Flipz.nl is bekend met de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) en houdt hiermee rekening bij het verwerken van de (persoons)gegevens van de Consument. Er worden geen (persoons)gegevens gedeeld met derden, tenzij (i) dit nodig is voor een goede uitvoering van de Overeenkomst; of (ii) Flipz.nl een wettelijke plicht heeft om de (persoons)gegevens te delen; of (iii) Flipz.nl hiervoor expliciete toestemming heeft gekregen van de Consument; of (iv) als een van de andere rechtsgronden voor de verwerking van persoonsgegevens van toepassing is.

DEEL III: BEDRIJF

Naast al het bepaalde in Deel I: Algemene bepalingen zijn de artikelen van Deel III: Bedrijf van toepassing op elke Overeenkomst die Flipz.nl aangaat met een persoon die handelt voor doeleinden die verband houden met zijn/haar handels-, bedrijfs-, ambachts- of beroepsactiviteit. Bij tegenstrijdigheid tussen de bepalingen van Deel I: Algemene bepalingen en Deel III: Bedrijven, heeft het bepaalde in Deel III: Bedrijven voorrang.

22. Annulering

22.1. Een gehele of gedeeltelijke annulering van de Overeenkomst door het Bedrijf is enkel mogelijk bij wederzijds goedvinden. 

22.2. Voor de vaststelling van de gemaakte kosten en de bijbehorende annuleringsdatum is de administratie van Flipz.nl leidend.

23: Vergoedingen en betaling

23.1. Voor zover niet schriftelijk anders is overeengekomen, dient betaling voor verzending van de producten plaats te vinden door middel van de via de webshop of verkooppunt aangeboden methoden.

23.2. Bij niet of niet-tijdige betaling is het Bedrijf zonder voorafgaande ingebrekestelling of sommatie van Flipz.nl in verzuim vanaf het verstrijken van de betalingstermijn. Het Bedrijf is dan de wettelijke rente verschuldigd over de nog openstaande bedragen (inclusief incassokosten) vanaf de vervaldatum van de factuur tot het moment van voldoening van het volledig verschuldigde bedrag. Alle redelijke gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten ter verkrijging van voldoening komen eveneens voor rekening van het Bedrijf.

23.3. Flipz.nl heeft het recht de door het Bedrijf gedane betalingen te laten strekken in de eerste plaats in mindering van de kosten, vervolgens in mindering van de opengevallen rente en tenslotte in mindering van de hoofdsom en de lopende rente. Betalingen van het Bedrijf worden door Flipz.nl steeds aangewend ter vereffening van de oudste vervallen vorderingen.

23.4. Bezwaren tegen de hoogte van een factuur of andere bezwaren schorten de betalingsverplichting van het Bedrijf niet op.

DEEL IV: WEDERVERKOPER

Naast al het bepaalde in Deel I: Algemene bepalingen zijn de artikelen van Deel IV: Wederverkoper van toepassing op elke Overeenkomst die Flipz.nl aangaat met een persoon die optreedt als wederverkoper van de producten van Flipz.nl. Bij tegenstrijdigheid tussen de bepalingen van Deel I: Algemene bepalingen en Deel IV: Wederverkoper, heeft het bepaalde in Deel IV: Wederverkoper voorrang.

24: Definities Deel IV: Wederverkoper

In deel IV van deze algemene voorwaarden hebben de volgende met hoofdletters beginnende termen steeds de hierna opgegeven betekenis: 

Gebied:
Het gebied waarbinnen de Wederverkoper Producten mag verkopen. Als er sprake is van een gebiedsbeperking, dan is dit opgenomen in de Overeenkomst tussen Flipz.nl en de Wederverkoper.

Producten:
Alle producten die door Flipz.nl aan de Wederverkoper worden geleverd, in het kader van de Overeenkomst tussen Flipz.nl en de Wederverkoper.

Verkoopprijs:
De advies verkoopprijs waartegen Producten moeten worden verkocht.

25: Wederverkoop van Producten

25.1. Onder de voorwaarden van en op de wijze als bepaald in de Overeenkomst tussen Flipz.nl en de Wederverkoper, benoemt Flipz.nl de Wederverkoper tot wederverkoper van haar Producten. Flipz.nl kan aan deze benoeming voorwaarden verbinden. Zo kan Flipz.nl bepalen dat de wederverkoop van haar Producten door Wederverkoper enkel is toegestaan binnen een gedefinieerd Gebied.

25.2. Als Flipz.nl de Wederverkoper heeft benoemd tot een wederverkoper van haar Producten, dan betekent dit dat de Wederverkoper toestemming krijgt om de Producten (al dan niet binnen een overeengekomen Gebied) te distribueren en verkopen, conform de voorwaarden van de Overeenkomst en deze algemene voorwaarden. Wederverkoper zal daarvoor Producten (uitsluitend) afnemen van Flipz.nl en aan afnemers (al dan niet binnen een overeengekomen Gebied) verkopen.

25.3. De Wederverkoper handelt voor eigen rekening en risico. De Overeenkomst tussen Flipz.nl en de Wederverkoper houdt nooit een samenwerkingsovereenkomst, agentuurovereenkomst of vertegenwoordiging in. De Overeenkomst creëert ook geen gezagsverhouding tussen Partijen.

26: Geen exclusiviteit

26.1. Een Overeenkomst tot wederverkoop van de producten van Flipz.nl geeft de Wederverkoper geen exclusief recht, tenzij dit expliciet schriftelijk tussen Partijen is overeengekomen. Flipz.nl behoudt te allen tijde het recht om andere wederverkopers aan te stellen en/of om haar eigen verkooppersoneel gebruiken om de producten van Flipz.nl op de markt te brengen, te promoten en te verkopen. Niets in de Overeenkomst tussen Flipz.nl en een Wederverkoper zal Flipz.nl verbieden of anderszins beperken om zaken te doen met afnemers van haar Producten of om afnemers van haar Producten te benaderen, promotie te maken of leads te verwijzen naar derden die betrokken zijn bij een bedrijf dat vergelijkbaar is of concurreert met de Wederverkoper.

26.2. De Wederverkoper zal geen producten ontwikkelen, produceren, aanprijzen, distribueren of verkopen die concurreren met de Producten van Flipz.nl.

27: Verplichtingen van de Wederverkoper

27.1. De Wederverkoper is verplicht om bij alle distributie- en verkoopactiviteiten de algemene (verkoop)voorwaarden van Flipz.nl te hanteren en van toepassing te verklaren. De algemene (verkoop)voorwaarden van Flipz.nl kunnen van tijd tot tijd wijzigen.

27.2. De Wederverkoper is ook verplicht om bij alle distributie- en verkoopactiviteiten de gebruikshandleidingen voor de Producten aan de afnemers mee te leveren.

27.3. Flipz.nl vindt de uitstraling van de (online en offline) verkoopruimte van de Wederverkoper van groot belang. De Wederverkoper zorgt te allen tijde ervoor dat de verkoopruimte zichtbaar en toegankelijk is en dat de kwaliteit en uitstraling van hoog niveau blijven. Bij het aangaan van de Overeenkomst tussen Flipz.nl en de Wederverkoper voldoet de verkoopruimte van de Wederverkoper aan de eisen die Flipz.nl daaraan stelt. In geval van wijzigingen aan de verkoopruimte van de Wederverkoper, die van invloed zijn op de Producten, zal de Wederverkoper hiervoor eerst schriftelijk toestemming vragen van Flipz.nl.

27.4. De Wederverkoper zal (potentiële) afnemers goed en volledig informeren over de werking van de Producten en zal geen onjuiste of misleidende informatie aan (potentiële) afnemers verstrekken.

27.5. De Wederverkoper zal geen wijzigingen in of aan de Producten, de verpakkingen en/of meegeleverde zaken aanbrengen. De Wederverkoper zal de Producten ook niet kopiëren of onder eigen naam vermarkten.

27.6. De Wederverkoper is zelf verantwoordelijk voor de verkoop van de Producten en de eventueel daarmee gemoeide marketingactiviteiten. Dit houdt in dat de Wederverkoper zelf moet zorg dragen voor een website, visitekaartjes en andere uitingen die verband houden met de verkoop van Producten.

28: Rechten en verplichtingen Flipz.nl

28.1. Flipz.nl heeft de zelfstandige bevoegdheid om vast te stellen welke Producten op welke momenten beschikbaar en leverbaar zijn. Dit recht omvat het recht om nieuwe(re) versies van het Product op de markt te brengen en om bepaalde Producten of onderdelen daarvan uit de serie van Producten te verwijderen. 

28.2. Flipz.nl informeert de Wederverkoper over de prijs die zij hanteert voor de Producten. Deze prijs is altijd exclusief BTW en andere heffingen van

overheidswege. In geval van een verhoging van de prijzen als gevolg van een prijsverhoging  van (sub)leveranciers, veranderingen in de prijzen van de  productonderdelen, materiaalkosten, arbeidskosten, overheidslasten, vrachtkosten en/of assurantiekosten, dan heeft Flipz.nl het recht om deze prijsverhoging aan de Wederverkoper in rekening te brengen.

28.3. Flip.nl zal de Wederverkoper binnen een redelijke termijn op de hoogte brengen van wijzigingen in Producten en/of prijzen. De Wederverkoper is nooit gerechtigd tot een compensatie, van welke aard ook, in verband met een wijziging of beëindiging van Producten of onderdelen daarvan. 27.4. Als er informatie- of reclamemateriaal beschikbaar is, dan zal Flipz.nl dit informatie- of reclamemateriaal ook beschikbaar stellen aan de Wederverkoper. 

29: Orders, levering en betaling

29.1. Iedere order die wordt geplaatst door de Wederverkoper bij Flipz.nl, zal worden beheerst door de voorwaarden van de Overeenkomst tussen de Wederverkoper en Flipz.nl.

29.2. Flipz.nl kan de Wederverkoper een korting geven als deze meer Producten inkoopt. Aan deze korting kunnen geen rechten worden ontleend. Kortingen en/of aanbiedingen gelden niet automatisch voor toekomstige bestellingen.

29.3. Vanaf het moment van levering berust het risico op beschadiging, verlies, diefstal en tenietgaan van de producten bij de Wederverkoper.

29.4. De verzendkosten voor de Producten komen voor rekening van de Wederverkoper.

29.5. De Wederverkoper is niet gerechtigd tot verrekening van het door hem/haar aan Flipz.nl verschuldigde. Bezwaren tegen de hoogte van de factuur of andere bezwaren schorten de betalingsverplichting van de Wederverkoper niet op.

30: Beëindiging Overeenkomst

Bij beëindiging van de Overeenkomst blijven de verplichtingen die Partijen nog hadden vóór het einde van de Overeenkomst onverkort van toepassing. Bij beëindiging van de Overeenkomst zullen alle rechten en licenties van de Wederverkoper om Producten te verkopen eindigen. De Wederverkoper is dan nog enkel toegestaan om de Producten die hij/zij reeds in zijn/haar bezit heeft te verkopen. Elke Partij zal de vertrouwelijke informatie van de andere Partij terugsturen of vernietigen.

Informatie rondom retour Flipz.nl

Dit formulier alleen invullen en terugzenden als je een Consument bent, de Overeenkomst wil herroepen en als het Herroepingsrecht van toepassing is (zie Deel II van onze algemene voorwaarden).

Retourneren

Wanneer je als Consument een Overeenkomst aangaat met Flipz.nl en er sprake is van een “overeenkomst op afstand” dan heb je het recht om de bestelling tot 14 dagen na ontvangst daarvan zonder opgave van reden te annuleren, mits de verzegeling van het product niet verbroken is en er geen sprake is van een maatwerk product. Na herroeping heb je nogmaals 14 dagen de tijd om het product aan ons te retourneren. Je krijgt dan het volledige orderbedrag inclusief verzendkosten binnen 14 dagen gecrediteerd. Enkel de kosten voor de retourzending van jouw adres naar ons kantooradres zijn voor jouw eigen rekening. Als je gebruik maakt van het Herroepingsrecht, dan zal het product met alle geleverde toebehoren en in de originele staat en verpakking aan ons geretourneerd moeten worden. Om gebruik te maken van dit recht kan je contact met ons opnemen via info@flipz.nl. Wij zullen vervolgens het verschuldigde orderbedrag binnen 14 dagen na aanmelding van jouw retour terugstorten, als het product inmiddels in goede orde retour ontvangen is door ons. Je mag het product bekijken en beoordelen, maar niet de verzegeling ervan verbreken en/of het product gebruiken. Wanneer de verzegeling is verbroken en/of het een maatwerk product betreft en/of het product is gebruikt, kan je geen gebruik meer maken van het Herroepingsrecht.

Identiteit ondernemer (bezoek- en postadres)

Flipz.nl
E-mailadres: info@flipz.nl
Kamer van Koophandel: 70408823